برچسب زده شده با : نقد،
در باب بایسته های پایه ای  نقدِ تاثیرگذار

نیاز شناسایی درست سوال، کارشناس بودن حوزه مورد سوال است.اگر همه این بایستگی را داشته باشیم،سپهر سخنرانی و "قال و قیل"،بسیار آرام و خلوت خواهد بود. پس از کارشناس کار بودن، داشتن "چهره " پذیرفتنی از سوی دیگران نیز بایسته است.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز