تحریریه ی هفته نامه پیوند ایرانیان در سراسر کشور پراکنده اند. تحریریه ی صدای هم میهن از قدما و پیشکسوتان و نویسندگان حرفه ای و بدنه ی مطبوعات کشور هستند که هر کدام در تحریریه های مختلف نشریات و رسانه های مختلف در حال نوشتن هستند.

تحریریه ی هفته نامه پیوند ایرانیان ، فرزندان میهن اسلامی و سرزمین پهناور ایران عزیز هستند که جز به رفع کمبودها و ارائه ی راهکار و نقد مشکلات و پیشنهاد برای برون رفت از ایستگاه های مشکلات نمی اندیشند.

هفته نامه پیوند ایرانیان رسانه تک تک مردم میهن و صدای فرزندان ایران است.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز