برچسب زده شده با : محمد حقوقی
شعر واقعی به تفکر نیاز دارد

شاعر حتا وقتي به كنار درياي مديترانه، مانش و سياه رفته، به‌ياد درياي خزر ايران شعر سروده. دوري از وطن هميشه برايش سخت بوده، خاك و آسمان ايران برايش رنگ ديگري دارد و ماه با آن‌كه همه‌جا يكي است، براي او اما ماه ديگري است، ماه ايران. حقوقی اما سالهاست که از جهان فانی کوچیده. این صفحه به یاد او تهیه شده است.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز