برچسب زده شده با : محمد جوروند
برای استمرار پیوند ایرانیان

اگر رسالتی مهمتر از خبررسانی صرف برای یک رسانه قائل شویم و برانگیختگی اندیشه و تفکر را نیز از اهداف یک نشریه تلقی کنیم، نشریه پیوند ایرانیان در این رسالت نمره قابل قبولی میگیرد. بدون تردید حضور اقای شهرام گراوندی که خود هم اهل مطالعه منظم و هم اهل اندیشمندی و خردورزی ست توانسته است […]

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز