برچسب زده شده با : فردوس کریمی
آبفای اهواز، در سراشیبی سقوط!

جناب جانباز، مدیرعامل محترم آبفای کشور و شخص دکتر شریعتی، استاندار خوزستان، باید متوجه شده باشند که مسوولیت ویژه و مرتبط با این بلیه و اتفاق نامیمون در آبفای اهواز متوجه آنهاست!

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز