برچسب زده شده با : سردار اسعد بختیاری، بختیاری، مشروطه
سردار اسعد بختیاری، مردی برای تمام فصول!

پس از پیروزی مشروطه سردار اسعد مدتی نایب السلطنه وزیر و نماینده مجلس ملی گردید و حتی به روایت تاریخ به وی پیشنهاد شاه ایران شد،اما به دلیل روحیه آزادی خواهی و پرهیز از اختلاف و پایبندی به اصول مشروطه نپدیرفت.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز