برچسب زده شده با : جواد الهایی سحر
آتش در جان بلوط!

در حالي كه فعالين اجتماعي و محيط زيست در راستاي مبارزه قانوني با انتقال آب، يقه ها را چاك نموده اند كه نماينده من تاكنون از ميزان حقآبهی هر شهروند خوزستاني بياطلاع بوده و تاكنون در موضوع انتقال آب كارون موضوعي بجز سكوت و همسويي با وزارت نيرو نداشته و هيچ گونه برنامه راهبردي احياي جلگه خوزستان به كمك قوه مقننه ارايه نكرده، و با رويي خندان و اشتهايي وصف ناپذير در صف كانديداتوري مجلس نام نويسي میکند تا بازهم زمزمه هر خوزستاني به گوش رسد كه چقدر كار نشده و راه نرفته داريم!

تعلق و درک زیست محیطی، ملاکی برای انتخاب افراد

روند تخریب محیط‌زیست و نابودی منابع طبیعی در خوزستان مشکلات فراوانی برای جامعه ما به وجود آورده است.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز