برچسب زده شده با : امین شحیطاوی
مشکلات برجای مانده  و آینده پژوهی

اگر بگویم کار روزنامه نگاری وخبرنگاری که گاها با پرداخت کامل به موضوعات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و... خود نیز از ارکان پژوهش بخصوص در باب مستندنگاری وکشف اسیب ها نشان می دهد که شاغلان حرفه ای و کار آزموده ،خود نیز در راستای پژوهشگران فعالیت می کنند حرف گزافی نزدیم.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز