برچسب زده شده با : کارون
خوزستان خود زخم خورده بزرگ انتقال آب است

لذا خوزستان چون استان گزندخورده و متضرر از اين مشكل و انتقال آب رمقي در توان اقتصادي اش نگذاشته لذا با انتقال آب درياي كاسپين مخالف و اين پروژه را ضد محيط زيست و فاقد ارزش اقتصادي لازم مي داند

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز