برچسب زده شده با : همسایه ها
نمادی برجسته  از اقلیم گرایی در ادبیات معاصر

شاید این روایت برخی از جوانان این اقلیم باشد که مشکلات معیشتی و فقر در عین ثروت خوزستان ناخواسته آنها را از نوجوان خام به کنشگر و بعضا مبارز سیاسی و اجتماعی بدل می کند، همچون بلوغ جنسی زودرس جوانان این اقلیم گرم!

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز