برچسب زده شده با : هرمز علی پور
یادداشتی برای مثلن روز قلم و یادی از هوتن نجات و هرمز علی پور و … الخ!

هوتن نجات شاعری است که همیشه بیست و چهارساله ماند. یک جورهایی آدم را یاد جیمز دین می اندازد . با این فرق که هوتن خود را کشت و جیمز دین کشته شد . در اوج . امروز با چند نفر تماس گرفتم . مثلن با هرمز علی پور . که او هم از اهواز […]

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز