برچسب زده شده با : مقام معظم رهبری
درخواست حکم حکومتی از مقام معظم رهبری؛ برای برون رفت از بحران آب کارون

شگفت تراینکه گوش دولت به هیچ وجه بدهکار هشدار کارشناسان نیست. همه می دانیم و معتقدیم که همه ی ایران سرزمین ایرانیان و متعلق به همه ی آحاد ایرانیان است. ولی توجه باید کرد که اگرآب کارون کفایت خویش می نمود و مردم این خطه را بهره ی کافی می داد، نیازی به این گفته نبود که مردم کرمان، اصفهان و یزد نیز حق دارند ازاین آب خدادادی بهره ببرند. این سخن هرگز به معنای نگاه منطقه گرا و تضاد با نگاه ملی نیست.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز