برچسب زده شده با : فلسفه
در شناخت ابن سینا؛ و کشف نیروی اندیشه در موجودات و طبیعت

باید بدانیم ماهیت در دو معنا بکار می رود یا روبروی وجود است که می گوییم اصل موجودات یا ماهیت و یک معنای دیگر آن در معنای وسیع کلمه یعنی حقیقت 

ارتباط گناه و مجرم در فلسفه نیچه

نیچه دوستان اندکی داشت. پاول ره ،لوسالومه، اوربک و پیترگاست دوستان نزدیکش بودند. در آغاز سال 1889 تعادل روحی نیچه برهم خورد و با رنج فراوان زندگی می کرد. همان گونه که قبل از کسوف معنوی اش رنج می کشید تا در پنجم اوت 1900 در وایمار درگذشت .او در دوران فروپاشی جمله های غریبی می گفت :"من مرده ام چون احمقم."

در شناخت اسپینوزا،  شاهزاده فلسفه*

دکارت مساله ی علت غایی را نفی می کند اما در مورد پاداش جهان آخرت چیزی نمی گوید. برای فلاسفه ی عقل گرا "اثبات وجود خدا بحث اساسی ست و می گویند تا خدا را اثبات نکنیم نمی توانیم حرف دیگری بزنیم. مانند دکارت ،اسپینوزا و لایب نیتس .

ریشه های عصر جدید

برای متکلم ، عقل وسیله ای برای نشر حقیقت است یعنی می خواهد باور خود را با عقل به دیگران اثبات کند اما برای فیلسوف ، عقل برای به دست آوردن و کشف حقیقت است .

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز