برچسب زده شده با : علی هواسی، رسانه
لمپنیسم رسانه ای!

مردم در این بازی‌ها قابلیت تمییز رسانه‌ی خوب و بد را از دست می‌دهند و شان و مرتبه‌ی این افراد را با رسانه‌ای‌ها مقایسه می‌کنند. هر چند در بین فعالین مجازی و غیر مجازی هستند افرادی که بسیار پیشروتر از رسانه‌های کاهل و بدون تحرک هستند اما در قاموس یک لمپن اساسا هیچ قانون و اخلاقی مفهوم ندارد.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز