برچسب زده شده با : علیجانی
روابط عمومی موفق، نیازمند مدیران ارتباط گرا و پاسخگو است

برای نوآوری و بروز رسانی سیستم نیاز به برنامه های آموزشی در زمینه خبر، تبلیغات و تشریفات  است که در آینده نزدیک برای مدیران و کارشناسان ارتباطات دوره های آموزشی با حضور اساتید کشوری و استانی برگزار می کنیم .

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز