برچسب زده شده با : سریا داودی حموله
آوا و نواهای شادی و ناشادی در اقلیم موسیقی خیز زاگرس…

مردمان صریع لهجه زاگرس در سرزمین وسیعی از ایران پراکنده اند، که در عرصه موسیقی آوازی از غنی ترین مناطق موسیقی خیز به شمار می روند. در این باره موسیقی نواحی از طریق آیین خنیاگران قابل پی گیری است. خلاقیت نوازندگان اقلیمی بر تصنیف های آوازی بازنمود بارزی دارد. آن چنان که خوانندگان خلاق نخستین گوشه‌ها و مقامات موسیقی نواحی را از دم و بازدم نوازنده ها آموخته اند.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز