برچسب زده شده با : سرقت های خرد
اثرات اقتصادی تحریم ها بر افزایش ناامنی اجتماعی

زورگیر احساس می کند ممکن است دستگیر نشود و مواهبی در بعد مالی هم نصیبش بشود. فرد وقتی حساب هزینه ـ فایده می کند، می بیند فایده‌اش بیشتر از هزینه اش است و به همین دلیل مبادرت به چنین کاری می کند!

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز