برچسب زده شده با : سردار اسعد بختیاری
ورود ستارخان و باقرخان  (۴ فروردین ۱۲۹۹ ش)؛ هشت ماه پس از فتح تهران!

سرانجام پس از وساطت دلسوزانه علیقلی خان بختیاری سردار اسعد و آخوند خراسانی، ستارخان و باقرخان اعلام کردند به تهران می روند و سرانجام در روز 4 فروردین 1299 ش، با سفر به پایتخت مورد استقبال دولت مشروطه خواه و مردم تهران قرار گرفتند.

سرداری برای همیشه تاریخ

یکی از روشن بین ترین و پرنفوذترین روسای ایل بختیاری به قطع یقین سردار اسعد بختیاری (علیقلی خان) فرزندسوم حسینقلی خان ایلخانی بختیاری بود که بدلیل قتل پدرش توسط ظل السلطان و حبس بلندمدت خود و برادرش (اسفندیارخان، سرداراسعداول پدربزرگ ملکه ثریا اسفندیاری) در اصفهان، دل پردردی از استبداد سیاه قاجار داشت.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز