برچسب زده شده با : دکتر حسن دادخواه، پیوند ایرانیان
شایسته سالاری  و الزامات آن!

از سوی دیگر، مدتی است که اعتراف و اعتراض بر وجود مدیران ضعیف که موجب بروز مشکلات برای مردم شده اند، به تریبون های رسمی و عمومی کشیده شده است. این واقعیت تلخ، خوشبختانه زمینه پذیرش همگانی بر رعایت اصل شایسته سالاری را در انتخاب مدیران و کارگزاران کشور فراهم نموده است.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز