برچسب زده شده با : حمید منجزی، کودتای 28 مرداد
یک پرونده همیشه گشوده!

باتوجه به دلایل پیش گفته بنظر می رسد حتا اگرکودتایی هم صورت نمی گرفت دولت ملی دکترمصدق هیچ شانسی برای بقاء نداشت. بعید نبود که بدون کودتا نیز گرداب منازعات روزافزون داخلی و بن بست درعدم دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک دولت را ظرف مدت کوتاهی درکام خود فرو ببلعد.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز