برچسب زده شده با : توسعه
بلندمرتبه سازی، نیاز روز اهواز

ماکس وبر در اثر معروف خود، "شهر در گذر زمان"، شهر را از دیدگاه استقلال سیاسی و زمینه‌های پیدایش جامعه ی مدنی در غرب مطرح می‌کند. او با ساختن یک نمونه ی آرمانی به مقایسه ی شهر اروپایی با آسیایی می‌پردازد و می‌خواهد نشان دهد که شهر غربی دارای ویژگی خاصی است که آن را از شهر در دیگر نقاط جهان متمایز می‌سازد.

مشکلات برجای مانده  و آینده پژوهی

اگر بگویم کار روزنامه نگاری وخبرنگاری که گاها با پرداخت کامل به موضوعات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و... خود نیز از ارکان پژوهش بخصوص در باب مستندنگاری وکشف اسیب ها نشان می دهد که شاغلان حرفه ای و کار آزموده ،خود نیز در راستای پژوهشگران فعالیت می کنند حرف گزافی نزدیم.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز