برچسب زده شده با : استان خوزستان
مدیرعامل جدید شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی را بیشتر بشناسیم

در فهرست اسامی 116 نفره ی این اساتید ، نام عبدعلی ناصری در ردیف 21 درج شده است که نشان از دغدغه و مسوولیت پذیری وی دارد و نام ایشان در میان اهالی رسانه مطرح شد

عدم مطالبه گری ما و فربه شدن مدیران خوزستان

مديراني داريم كه خروجي كارشان حتا كمترين بازده خدماتي و در بحث توسعه و توليد داخلي بزرگترين مانع به شمار مي آيند .

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز