برچسب زده شده با : ارثیه فامیلی
خاطرات دوبله به بهانه تماشای خاطرات خانواده!

به نوعی باید این رمان و فیلم را روایت رنج، فقر و اندوه دانست؛ روایتی که در سه بخش با تاکید بر شخصیت دو برادر و مادر مرده شان، تثلیث مسیحیت را در ذهن مخاطب متبادر می کند.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز