دسته: ورزشی

آنچه ورزش همگانی نیاز دارد هدفگذاری برنامه محور است و باید تفاوتی میان گفتار ورفتار نباشد . انتخاب دکتر حاجتی به ریاست هیات ورزشهای همگانی خوزستان یک اتفاق خوب است وباید آن را به فال نیک گرفت،چون هدایت بزرگترین هیات ورزشی استانی با بیش از۴۳کمیته فعال تقریبا برابری می کند با مدیریت اداره کل ورزش […]

مدتهاست حواشی معمول شده در فضای ورزش به سمت و سوی پیشکسوتان کشیده شده است وعده ای انگشت شمار تنگ نظر ویاوه گو با نفود به فضای کسوت ورزش وسو استفاده از صداقت وشاید هم مصلحت اندیشی بعضی آز پیشکسوتان، فضای رفاقت ودوستی را به بدبینی وتنش وگاهی حتی تسویه حسابی آلوده کرده ودر یاوه […]

از نود ورزشی تا نود سیاسی!

هرچند که پیش از این نیز به تناوب شایعاتی در موافقت برخی افراد با هدف حذف ۹۰ به گوش می رسید اما با حمایت علی اصغر پورمحمدی که عادل به او لقب پدر معنوی داده بود نقشه آنها نقش برآب شدوتاهنگامی که وی مسوولیت آن شبکه را به عهده داشت این اتفاق حادث نشد .

فیفا و ایران!

در این میان گروهی از موافقان این طرح اعتقاد دارند که حضور زنان در ورزشگاه ها به همراه خانواده باعث خواهد شد تا افراد هتاک و فحاش به لحاظ پاره‌ای از ملاحظات مجبور به حفظ شئونات اخلاقی شود. اما دسته دیگر تغییر فضای آلوده به ورزشگاه به واسطه حضور زنان را نوعی سوء استفاده جنسی می دانند. بخش دیگری از موافقان این طرح تعیین مکان مناسب ویژه برای خانواده و زنان را، راه حل مناسبی برای اجرای این طرح ،کافی می دانند. به هر حال آنچه واضح است هر اندیشه نو و یا هرگونه سنت‌شکنی مستلزم دادن هزینه است و مسلماً اجرای آن ابتدا با کاستی‌هایی مواجه خواهد شد ولی حکم عقل ایجاب می کند اجرای آن با کمترین هزینه ها همراه باشد.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز