برچسب زده شده با : نیروی انتظامی، دادستان
همراهی با دادستان یک ضرورت است

اگرچه وقوع بحران های اجتماعی و فرایند این بحران ها مانند مهاجرت چشمگیر نخبگان و متخصصان از استان، و تعطیلی و ضعیف شدن بخش اقتصاد خصوصی و افت کیفی آموزش و پرورش خوزستان ووو به عوامل متعدد بستگی دارد، ولی مقوله ی امنیت اجتماعی یکی از مهم ترین شاخص ها برای ثبات اجتماعی و حفظ پیکره و اندام واره های یک جامعه محسوب می شود.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز