برچسب زده شده با : غلامعباس دیناروند
قرعه آخر برای منوچهر!

شفیانی در سراسر "قرعه آخر" ماجراجویانه نوعی نوستالژی را بازسازی کرده است در بستر روستانگاری و به آفرینش نوعی داستان زادبوم محور همت گماشته با راوی اول شخصی که همه چیز را می داند و با دانایی روایتیِ مستند را به پیش می راند.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز