برچسب زده شده با : علی حزباوی، احزاب
احزاب در جمهوری اسلامی به کدام سو می روند؟

يك حزب جوهر دار با ستيز و دوري جستن از هر گونه انحصار و تبعيض و فضاي تك صدایي، فرصت رقابت و به صحنه آمدن ديگران را فراهم مي سازد و جامعه تكثرگرا و چند صدایي را نويد مي¬دهد و نيز در روابط خارجي و مذاكرات سياسي و اجتماعي عزت و سربلندي و تأمين منافع ملي را مدنظر خواهد داشت.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز