برچسب زده شده با : علی اکبر ابول زاده

انتظار می رود که با آسیب شناسی جدی این پلشتی ها که روح و روان جامعه را آزار می دهد با اهتمام و عزم جدی کلیت ساختار سیاسی، با رفع موانع و تجدید نظر در اتخاذ تصمیماتی که بوجود اورنده شرایط موجود است، اقدامات جدی تا کسب نتیجه در جهت بهبود وضعیت و قرار گرفتن در مسیری درست و با هدف و انگیزه ی ایجاد فضایی آرام بر جامعه که بستر رشد و ترقی اراده فردی ،پویایی و نشاط جامعه و بهبود وضعیت کسب و کاررا تضمین نماید اهتمام ورزد.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز