برچسب زده شده با : شهرام گراوندی، مسجدسلیمان، نفت
تصویری از فردای ایران تک محصولی!

دیری نمی پاید که با اتمام مکیدن شیره ی جان مسجدسلیمان، این شهر مانند اناری مکیده شده، به دور انداخته می شود و نگاه های سوداگرانه به سوی دیگر مناطق نفت خیز متمایل می شود و مسجدسلیمان از یاد می رود!

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز