برچسب زده شده با : ▪ سید مهدی ابوس

آنچه ورزش همگانی نیاز دارد هدفگذاری برنامه محور است و باید تفاوتی میان گفتار ورفتار نباشد . انتخاب دکتر حاجتی به ریاست هیات ورزشهای همگانی خوزستان یک اتفاق خوب است وباید آن را به فال نیک گرفت،چون هدایت بزرگترین هیات ورزشی استانی با بیش از۴۳کمیته فعال تقریبا برابری می کند با مدیریت اداره کل ورزش […]

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز