برچسب زده شده با : کتاب
رسانه ها و هنر در مسلخ مدرنیته و تکنولوژی

هزاران هزار عکس از رویدادها و  منظره ها و آدمیان، هرگز امکان بازتکثیر پیدا نکرد و به فنا رفت. در خانواده های ما چند آلبوم فربه ی  عکس وجود داشت و از آن همه عکس از دوران کودکی و نوجوانی تا به امروز، چند فقره برای ما به جای مانده است؟!    

کتابخوانی، راهی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

در نظر گرفتن کتابخانه های عمومی و فرهنگ سراها در شهرهای کم تر برخوردار برای افزایش آگاهی طبقات پایین جامعه،توسعه ی فرهنگی را به دنبال دارد و ثمره ی آن به جامعه بازخواهد گشت.

کتابخوانی، دریچه ای به روشنایی

شكی نیست بعد از پروسه زمانی تعریف شده ار روز اجرا تا تهیه و توزیع كتب و تبلیغ جهت مطالعه و بهره گیری تا راه اندازی مسابقات سوال پیامكی جهت اعطای جایزه های تشویقی برای ترویج خوانش كتاب در بین اعضای خانوار، نتایج گهرباری در كل استان خواهد داشت. اگر در چندین برهه زمانی چنین حركت های عمومی و برنامه ریزی شده انجام گیرد می توان شاهد رشد و شكوفایی فرهنگی و اخلاق عمومی در جامعه بود كه در مقایسه با هزینه های صرف شده بسیار شگرف خواهند بود.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز