برچسب زده شده با : پیشکسوتان

آنچه ورزش همگانی نیاز دارد هدفگذاری برنامه محور است و باید تفاوتی میان گفتار ورفتار نباشد . انتخاب دکتر حاجتی به ریاست هیات ورزشهای همگانی خوزستان یک اتفاق خوب است وباید آن را به فال نیک گرفت،چون هدایت بزرگترین هیات ورزشی استانی با بیش از۴۳کمیته فعال تقریبا برابری می کند با مدیریت اداره کل ورزش […]

مدتهاست حواشی معمول شده در فضای ورزش به سمت و سوی پیشکسوتان کشیده شده است وعده ای انگشت شمار تنگ نظر ویاوه گو با نفود به فضای کسوت ورزش وسو استفاده از صداقت وشاید هم مصلحت اندیشی بعضی آز پیشکسوتان، فضای رفاقت ودوستی را به بدبینی وتنش وگاهی حتی تسویه حسابی آلوده کرده ودر یاوه […]

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز