برچسب زده شده با : نیشکر
مدیریت جلوگیری از کاهش عملکرد در سیستم تولید نیشکر

اثار زیانبار ان در برداشت با شرایط مرطوب بیشتر اشکار می گردد(Garside, 2004) .پافشاری روی کشت با فاصله 1.5 متر بر این باور استوار است که اگر فاصله ردیفهای کشت افزایش یابد تولید نیشکر کاهش می یابد. با این حال مطالعات اخیر روی فاصله ردیفها  و تراکم محصول نشان می دهد که گیاه نیشکر دارای درجه ای ازانعطاف پذیری زیست محیطی است که افزایش فاصله ردیفهای نیشکر و سازگار کردن انها با فاصله چرخهای ماشین الات را بدون کاهش محصول ممکن می سازد

آتش زدن مزارع، مصداق تهدید بهداشت عمومی است

چند روزی است که آلودگی هوا مردم استان خوزستان و به ویژه اهوازی ها را به ستوه آورده است.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز