برچسب زده شده با : نیروی انتظامی
شهر امن حق شهروندان است

این روزها خبرهای متعددی از تلاشهای شبانهروزی نیروی انتظامی استان خوزستان و خاصه شهر اهواز، امید و امیدواری به اقدامات این نیرو در راستای برخورد با بزهکاران، خاصه موارد زورگیری های خشن و سارقان منازل و خوردوها که چهرهی شهر اهواز را بسیار مخدوش و نا ایمن نشان داده بود را زنده کرده است.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز