برچسب زده شده با : نود،، ورزش، فردوسی پور
از نود ورزشی تا نود سیاسی!

هرچند که پیش از این نیز به تناوب شایعاتی در موافقت برخی افراد با هدف حذف ۹۰ به گوش می رسید اما با حمایت علی اصغر پورمحمدی که عادل به او لقب پدر معنوی داده بود نقشه آنها نقش برآب شدوتاهنگامی که وی مسوولیت آن شبکه را به عهده داشت این اتفاق حادث نشد .

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز