برچسب زده شده با : نوار
رسانه ها و هنر در مسلخ مدرنیته و تکنولوژی

هزاران هزار عکس از رویدادها و  منظره ها و آدمیان، هرگز امکان بازتکثیر پیدا نکرد و به فنا رفت. در خانواده های ما چند آلبوم فربه ی  عکس وجود داشت و از آن همه عکس از دوران کودکی و نوجوانی تا به امروز، چند فقره برای ما به جای مانده است؟!    

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز