برچسب زده شده با : مور

مور میگوید در فلسفه ی ما دیدن و شنیدن و... حواس پنجگانه ، رویدادهای ذهنی هستند مانند به یاد آوردن ،تصور کردن و... اینها رویدادهای ذهنی اند . وقتی ما می گوییم یک انسان را دیدم در واقع تجربه یی ست که در زمانی خاص اتفاق افتاده و یک سری فعالیت های روان شناسانه را به ما نشان می دهد. اما وقتی بگوییم "به یادآوردم "این تجربه یی را نشان نمی دهد

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز