برچسب زده شده با : ملک محمد مکوندی
پیوند ایرانیان و  آغاز سال چهارم انتشار

پیوند ایرانیان با داشتن ویژگی های مهمی از قبیل: خلاقیت و نواوری ،تحقیق؛ تدبر و مستند بودن، بهره گیری از خرد جمعی، احساس مسئولیت، نگاه کاربردی، تدوین گروهی ، استفاده از ابزارهنر،ت وانست جایگاه ویژه ای دراستان و کشور داشته باشد

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز