برچسب زده شده با : محمد کاظمی
دریغی برای جنوب!

نویسنده ای که در جوانی چنین داستانی خلق کرده؛ داستانی که در زبان و جغرافیا چنان تمایزی دارد که می توان آن را از میان داستان های دیگر بازشناخت، چرا زود ازمیان ما می رود و زبان ما از حضور او محروم می ماند ؟ برای روان او آمرزشی بخواهیم.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز