برچسب زده شده با : محمد شریفی، وزارت بازرگانی
تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و تبعات آن

اجرای طرح احیای وزارت بازرگانی که به باور بسیاری از کارشناسان حداقل ۲۰۰۰ هزار میلیارد هزینه مالی روی دست دولت می گذارد، آنهم دولتی که فقط ۲ سال به پایان عمر آن باقی مانده است. جای پرسش است که بار مالی این طرح چگونه تامین می شود و چرا مجلس شورای اسلامی اعتبار مالی طرح را مبهم و نامشخص باقی گذاشته است.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز