برچسب زده شده با : مجلس
شور انتخاباتی چیست؛ و چرا هر کسی نباید وارد عرصه ی انتخابات شود؟!

فرد شایسته یعنی خود را متعلق به یک طیف و طبقه نداند و وقتی در یک اقلیمی زندگی می کند که متشکل از دهها قومیت و فرهنگ خرد و کلان است ، نگاهی انسانی و فراقومی و فرادسته ای داشته باشد.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز