برچسب زده شده با : غلامعباس بختیار، فیفا، بانوان
فیفا و ایران!

در این میان گروهی از موافقان این طرح اعتقاد دارند که حضور زنان در ورزشگاه ها به همراه خانواده باعث خواهد شد تا افراد هتاک و فحاش به لحاظ پاره‌ای از ملاحظات مجبور به حفظ شئونات اخلاقی شود. اما دسته دیگر تغییر فضای آلوده به ورزشگاه به واسطه حضور زنان را نوعی سوء استفاده جنسی می دانند. بخش دیگری از موافقان این طرح تعیین مکان مناسب ویژه برای خانواده و زنان را، راه حل مناسبی برای اجرای این طرح ،کافی می دانند. به هر حال آنچه واضح است هر اندیشه نو و یا هرگونه سنت‌شکنی مستلزم دادن هزینه است و مسلماً اجرای آن ابتدا با کاستی‌هایی مواجه خواهد شد ولی حکم عقل ایجاب می کند اجرای آن با کمترین هزینه ها همراه باشد.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز