برچسب زده شده با : غفور قلی پور

انقلاب مشروطه دستاورد چند نسل از روشنفکران و وطن دوستان و عاشقان آشنا و نا اشنای ایرانی است که بر اندیشه های ضد استبدادی و ضد استعماری خود اصرار ورزید و در این راه جان خود را نیز فدا کردند.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز