برچسب زده شده با : شورا

به هر روی به زودی عمر کاری این شهردار و شورای پنجم هم تمام خواهد شد و عملکرد آنها در معرض قضاوت عموم قرار خواهد گرفت. چه بهتر که نام نیکی در این زمینه از خود به جای بگذارند.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز