برچسب زده شده با : شهرام احمدی
فساد رسانه ای در خوزستان و زندگی لاکچری سلاطین آگهی!

متآسفانه تعدادی از روابط عمومی های خوزستان نیز با کانالیزه کردن آگهی های محدود برخی ادارات به روزنامه هایی که خود یا اطرافیان شان سرپرستی آن را به عهده دارند، به نوعی زد و بند وقیحانه دست می زنند تا هم عنان رسانه ها را در دست بگیرند و هم به معنای واقعی کلمه به همدیگر نان قرض داده باشند.

به هر روی به زودی عمر کاری این شهردار و شورای پنجم هم تمام خواهد شد و عملکرد آنها در معرض قضاوت عموم قرار خواهد گرفت. چه بهتر که نام نیکی در این زمینه از خود به جای بگذارند.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز