برچسب زده شده با : شهرام احمدی، شهرداری، شورای شهر
ترفندهای تبلیغاتی شهرداری را بشناسیم!

وقتی اکانتهای گمنام فضای مجازی که تا دیروز در حال توهین و سیاه نمایی کارهای شهردار قبلی بودند و امروز در حال تعریف و تمجید از کارهای نکرده شهردار فعلی هستند و همزمان منتقدین را به باد توهین و ناسزا می گیرند، به غیر طبیعی بودن فضاهای تبلیغاتی پیرامون شهردار منتخب شما و روابط احتمالی وی با اکانتهای جعلی یاد شده، مشکوک نمی شوید؟!

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز