برچسب زده شده با : سید مهدی ابوس

مدتهاست حواشی معمول شده در فضای ورزش به سمت و سوی پیشکسوتان کشیده شده است وعده ای انگشت شمار تنگ نظر ویاوه گو با نفود به فضای کسوت ورزش وسو استفاده از صداقت وشاید هم مصلحت اندیشی بعضی آز پیشکسوتان، فضای رفاقت ودوستی را به بدبینی وتنش وگاهی حتی تسویه حسابی آلوده کرده ودر یاوه […]

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز