برچسب زده شده با : سردار اسعد
سایه اندیشه های مارکسیستی برتحلیل نقش شخصیت های تاریخی

در گذشته بسیاری از چپ گرایان به دنبال تحلیل مناسبات وصورت بندی اجتماعی هر کدام تضاد حاکم واقعی را به نحوی ارزیابی می کردند، به عنوان مثال برخی اعتقاد داشتند که تضاد اصلی وعمده میان انقلاب و امپریالیسم است و برخی دیگر قایل به فرم دیگری،

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز