برچسب زده شده با : ستارخان
ورود ستارخان و باقرخان  (۴ فروردین ۱۲۹۹ ش)؛ هشت ماه پس از فتح تهران!

سرانجام پس از وساطت دلسوزانه علیقلی خان بختیاری سردار اسعد و آخوند خراسانی، ستارخان و باقرخان اعلام کردند به تهران می روند و سرانجام در روز 4 فروردین 1299 ش، با سفر به پایتخت مورد استقبال دولت مشروطه خواه و مردم تهران قرار گرفتند.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز