برچسب زده شده با : روزی نامه نگار!
کوتاه درباره‌ی مردی که هم زمان با  پاییز آمد و رفت!

باری، شیخ میانه‌روی مازندرانی متعلق به جبهه‌ی روحانیت مبارز، چند روزی به خوزستان آمد و به گواه دوستان در طرح‌های کلنگ‌زنی و افتتاح این پروژه و آن طرح هم حضور داشت. فارغ از اینکه این طرح‌ها به چه چیزی منجر شود یا نشود.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز